การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักบางชนิดที่เป็นเครื่องเคียงของลาบพื้นเมืองภาคเหนือ

[EN] สัณฐานวิทยาและความหนาแน่นของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักบางชนิดที่เป็นเครื่องเคียงของลาบพื้นเมืองภาคเหนือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัยครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง