การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์

[EN] การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยพะเยา
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง