การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลงชีวมวลในจังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลงชีวมวลในจังหวัดลำปาง

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยพะเยา
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง