การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

[EN] มลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง