การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษามลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง