การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 การ บูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง