การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning:RBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning:RBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง