การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมลักษณะทางจิตของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

[EN] การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมลักษณะทางจิตของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง