การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับไม้พะยอมที่ใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู

[EN] การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับไม้พะยอมที่ใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง