การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ผลของสายพันธุ์ข้าวและชนิดของน้ำผลไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาโทน้ำผลไม้

[EN] ผลของสายพันธุ์ข้าวและชนิดของน้ำผลไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาโทน้ำผลไม้

บทความวารสารคณะวารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง