การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

[EN] การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง