การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ผลของไคโตซานต่อผลผลิตและคุณภาพของแตงกวา

[EN] ผลของไคโตซานต่อผลผลิตและคุณภาพของแตงกวา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตกำแพงแสน
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง