การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

[EN] การประยุกต์ใช้ IoT Netpie และ Line API เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนการเกษตร : กรณีศึกษาโรงเรือนเปิดดอกเห็ดหลินจือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

9 th Ecti-Card 2017 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง