การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] The Prototype of RFID system for logistic management of Mae Moh Lignite Coal Mining giant trucks

[EN] The Prototype of RFID system for logistic management of Mae Moh Lignite Coal Mining giant trucks

Coal Mining and Utilization for Sustainable Development (CM&USD 2018)
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง