การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สอนและนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

[EN] ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สอนและนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง