การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตรกร

[EN] การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตรกร

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
-
2560
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง