การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Elderly holistic awareness and risk factors of falling in Lampang province, Thailand

[EN] Elderly holistic awareness and risk factors of falling in Lampang province, Thailand

The 5th international conference on lifelong learning for All 2017
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา
ผศ.ดร.ฉัตรสุดา มาทา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง