การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Association between sleep quality and musculoskeletal disorder symptoms among maintenance workers

[EN] Association between sleep quality and musculoskeletal disorder symptoms among maintenance workers

The 17th international conference of public health science
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ฉัตรสุดา มาทา
ผศ.ฉัตรสุดา มาทา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง