การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

[EN] การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 4
-
2560
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง