การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การบูรณาการประยุกต์ใช้ RFID (Radio Frequency Identification) และ IoT (Internet of Thing) ผ่านระบบคลาวด์ Cloud Computing สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

[EN] การบูรณาการประยุกต์ใช้ RFID (Radio Frequency Identification) และ IoT (Internet of Thing) ผ่านระบบคลาวด์ Cloud Computing สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

วารสารวิทยาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง