การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Non-chemistry coupled PM10 modeling in ChiangMai City,Northern Thailand; A fast operational approach for aerosol forecasts

[EN] Non-chemistry coupled PM10 modeling in ChiangMai City,Northern Thailand; A fast operational approach for aerosol forecasts

IOP Conf,Series: Journal of Physics: Conf.Series901 (2017)
-
2560
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง