การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Effects of human activities on annual change of water quality by depth profile of Pasak Jolasid Reservoir, Thailand

[EN] Effects of human activities on annual change of water quality by depth profile of Pasak Jolasid Reservoir, Thailand

Ecology, Environment and Conservation
-
2560
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง