การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The nano-TiO2 synthesis using ultrasonic assisted sol-gel method and its photocatalytic degradation of methylene blue.

[EN] The nano-TiO2 synthesis using ultrasonic assisted sol-gel method and its photocatalytic degradation of methylene blue.

Journal of Ceramic Processing Research
-
2560
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง