การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] An integrated system of applying the use of internet of things ,RFID and cloud computing : A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Moh Lignite Co

[EN] An integrated system of applying the use of internet of things ,RFID and cloud computing : A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Moh Lignite Co

Knowledge and Smart Technology
-
2560
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง