การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าตามอุณหภูมิ

[EN] การออกแบบและสร้างพัดลมระบายความร้อนปรับตั้งค่าตามอุณหภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง