การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

[EN] การตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง