การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงนิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

[EN] การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงนิกเกิลบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมแบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

วารสารวิชาการราชภัฎวิจัยครั้งที่ 3
-
2558
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง