การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Preparation of zeolite N from metakaolinite by hydrothermal method

[EN] Preparation of zeolite N from metakaolinite by hydrothermal method

Journal of Ceramic Processing Rese
-
2558
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง