การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Phycological Research

[EN] Phycological Research

Article In Press Aerosol and Air Quality Research
-
2558
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง