การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Determining relationships and mechanisms between tropospheric ozone column concentrations and tropical biomass burning in Thailand and its surrounding regions

[EN] Determining relationships and mechanisms between tropospheric ozone column concentrations and tropical biomass burning in Thailand and its surrounding regions

Environ. Res. Lett
-
2558
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง