การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Ozone microbubbles disinfection technique to inactivate Penicillium digitatum in Suspension

[EN] Ozone microbubbles disinfection technique to inactivate Penicillium digitatum in Suspension

Acta Horticulturae
-
2558
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง