การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] คณิตศาสตร์สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์

[EN] คณิตศาสตร์สำหรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์

-
2558
ระดับชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง