การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิฐมอญที่มีส่วนผสมของดินเหนียวร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์

[EN] การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตอิฐมอญที่มีส่วนผสมของดินเหนียวร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง