การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยและเถ้าหนักลิกไนต์

[EN] การพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของเถ้าลอยและเถ้าหนักลิกไนต์

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง