การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม

[EN] การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม

มหาวิทยาลัยพะเยา
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง