การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การทดสอบหาผลของความเร็วรอบต่อประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว

[EN] การทดสอบหาผลของความเร็วรอบต่อประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวร สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดลฤดี สุขใจ
ผศ.ดลฤดี สุขใจ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง