การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลินผ่านโทรศัพท์มือถือในตัวอย่างอาหาร

[EN] การสร้างชุดตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลินผ่านโทรศัพท์มือถือในตัวอย่างอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง