การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการปริมาณสาร ฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากผลิตภัณฑ์หม่อนผสมน้ำสับปะรดสกัดเข้มข้น

[EN] การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการปริมาณสาร ฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากผลิตภัณฑ์หม่อนผสมน้ำสับปะรดสกัดเข้มข้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง