การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การยืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่ด้วยเจลาตินและ กรดซิตริก

[EN] การยืดอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่ด้วยเจลาตินและ กรดซิตริก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง