การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วบริเวณภูเข้าหินปูนในจังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษาเบื้องต้นถึงความหลากชนิดของหอยทากจิ๋วบริเวณภูเข้าหินปูนในจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง