การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากซังและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

[EN] การศึกษาการสกัดน้ำตาลไซโลสจากซังและเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้ง

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง