การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การวิเคราะห์ความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นทางพีชคณิตสำหรับนักศึกษาครู ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การวิเคราะห์ความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นทางพีชคณิตสำหรับนักศึกษาครู ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง