การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

[EN] ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่าบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ผศ.ละมาย จันทะขาว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง