การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การติดตามตรวจสอบความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการจราจรบนถนนสัมพันธ์กับระดับเสียงและความหนาแน่นของการจราจร

[EN] การติดตามตรวจสอบความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการจราจรบนถนนสัมพันธ์กับระดับเสียงและความหนาแน่นของการจราจร

มหาวิทยาลัยพะเยา
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง