การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณพื้นที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและการดูดซับตะกั่ว แคดเมียม จากน้ำชะขยะด้วยเปลือกมันสำปะหลัง

[EN] การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณพื้นที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและการดูดซับตะกั่ว แคดเมียม จากน้ำชะขยะด้วยเปลือกมันสำปะหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง