การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาคู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง

[EN] การพัฒนาคู่มือระบบภาวะโภชนาการด้านร่างกาย และชุดเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง