การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าวโพดและการนำของเหลือใช้จากข้าวโพดแท่งในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

[EN] ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าวโพดและการนำของเหลือใช้จากข้าวโพดแท่งในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง