การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[EN] การพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง