การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนา ตำบลนาแก้ว : โดยการประยุกต์ใช้ Google Map API

[EN] ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หมอเมืองล้านนา ตำบลนาแก้ว : โดยการประยุกต์ใช้ Google Map API

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-
2559
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง