การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Finding the Optimum Microphysics and Convective Parameterization Schemes for the WRF Model for LPRU, Thailand

[EN] Finding the Optimum Microphysics and Convective Parameterization Schemes for the WRF Model for LPRU, Thailand

Siam Physics Congress
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง